Minamahal na Doktor

Pangalan ng aking Doktor

TUNGKOL SA: Ano ang pinakamahalaga para sa akin sa pagwawakas ng aking buhay.

Nagbabasa-basa at nag-iisip-isip ako kamailan tungkol sa mga isyu sa pagwawakas ng buhay. Napagtanto ko kung gaano kahalagang masabi ko ang aking mga kahilingan sa iyo at sa aking pamilya. Alam kong abala ka sa napakaraming bagay.

Maaaring mahirap para sa iyong makipag-usap sa akin tungkol sa aking mga kahilingan sa pagwawakas ng aking buhay o maaaring maramdaman mong masyado pang maaga para sa akin upang magkaroon ng ganitong pakikipag-usap Kaya isinusulat ko ang liham na ito upang linawin kung ano ang pinakamahalaga para sa akin.

Pangalan ko

Ano ang Pinakamahalaga para sa Akin
Mga Halimbawa: Pananatili sa bahay, paghahardin, pagpunta sa simbahan, pakikipaglaro sa aking mga apo

Ang aking mahahalagang nakamit sa buhay sa hinaharap
Mga Halimbawa: ang ika-10 taong anibersaryo ng aking kasal, ang pagtatapos sa high school ng aking apong lalaki, kapanganakan ng aking babaeng apo

Ganito ang gusto naming pagtanggap sa malulungkot na balita sa aking pamilya
Mga Halimbawa: Malaya naming pinag-uusapan ang tungkol dito, pinoprotektahan namin ang mga bata mula dito, hindi namin gustong nag-uusap tungkol dito, hindi namin sinasabi sa pasyente

Ganito kami gumawa ng medikal na desisyon sa aming pamilya
Mga Halimbawa: Ako mismo ang nagdedesisyon, kailangang sumang-ayon ng aking buong pamilya sa mahahalagang desisyon tungkol sa akin, ang aking anak na babae na isang nurse ang nagdedesisyon atbp.

Ito ang taong gusto kong gumawa ng mga medikal na desisyon para sa akin kapag wala akong kakayahang gumawa ng sarili kong mga desisyon
1

2

3

Ano ang HINDI KO GUSTO sa pagwawakas ng aking buhay
Hindi ko gustong gumamit ng makina para sa paghinga
Hindi ko gusto ng artipisyal na likidong pagpapakain
Hindi ko gusto ng dialysis
Hindi ko gustong gugulin ang mga huling araw ko sa isang ospital
Hindi ko gustong mamatay sa bahay
Iba pa

Ano ang GUSTO KO sa pagwawakas ng aking buhay
Gusto kong hindi makaramdam ng sakit
Gusto kong gugulin ang mga huling araw ko sa ospital
Gusto kong tulungan mo akong mamatay nang marahan at nang natural
Gusto kong mamatay sa bahay
Gusto ko ng pangangalagang medikal para sa marahang pagwawakas ng aking buhay
Iba pa

Kung mahirap kontrolin ang sakit at pagkabalisang nararamdaman ko, mangyaring gawin akong mahinahon (patulugin ako gamit ang mga gamot na pampatulog) kahit na ang ibig sabihin pa nito ay mamamatay ako nang mas maaga
Oo
Hindi

Ano ang dapat gawin kung gusto ng pamilya kong gumawa ka ng bagay na iba sa kung ano ang gusto ko para sa sarili ko?
Hinihiling kong ipakita mo sa kanila ang liham na ito at gabayan ang aking pamilya sa pagsunod sa aking mga kahilingan
Gusto kong balewalain mo ang aking mga kahilingan dahil alam ng pamilya ko kung ano ang pinakamakakabuti

Iba pang impormasyong gusto mong iparating